Free ที่ไม่ใช่ ของฟรี

คำว่า free นี่ทำคนเข้าใจผิดและจะตีกันมาหลายทีล่ะ ตั้งแต่ information wants to be free มาจนถึง free press ซึ่ง free ทั้งสองคำใช้ในความหมายว่า อิสระ ไม่ใช่ ของฟรี ไม่มีราคา อะไรงี้

ไม่งั้นคนทำสื่อจะอยู่กันยังไง บ้านก็ต้องเช่า ข้าวก็ต้องซื้อ ลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนนะ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: